Trivsel

Læring og trivsel går hånd i hånd. På Bavnehøjskolen opfatter vi disse to som gensidig afhængige og har derfor også stor fokus på at alle elever trives. På Bavnehøjskolen tolererer vi ikke mobning og vi har fokus på, at der skal være plads til forskellighed. En hjørnesten i arbejdet med trivsel er også at der er et respektfuldt samarbejde mellem skole og hjem samt mellem børnenes forældre. Vi opfordrer derfor til, at der i klasserne iværksættes initiativer, som styrker klassefællesskabet samt relationerne mellem forældrene. 

Vi tror på at robuste børn klarer sig bedre i livet og er derfor meget optagede af dette begreb, som man kan lære mere om på www.robusthed.dk .

Bavnehøjskolens trivselspolitik

Den løbende indsats

  • På alle klassetrin arbejder teamet målrettet med klassens trivsel
  • Klassens trivsel evalueres jævnligt, dels af eleverne i samarbejde med klasselæreren og dels af klassens team.
  • Klassens sociale liv er et fast punkt på årets forældremøde.
  • Elevens trivsel er fast punkt ved  skole/hjem-samtaler.

Handleplan når en elev mistrives.

  • Situationen afklares nærmere i samarbejde mellem skole og hjem.
  • Lærerteam/skoleledelse udarbejder plan for afhjælpning.

 

For at styrke arbejdet med trivsel har vi blandt andet

- AKT-lærere og -pædagoger, som har fokus på elevernes trivsel og det gode undervisningsmiljø

- Legepatrulje

- Systematisk opfølgning på trivselsmålinger 

- Årlig trivselsdag

- Samarbejde med PPR

- Venskabsklasser

- Perspektforløb i indskolingen