Forretningsorden for skolebestyrelsen

 1. På det første møde efter at den nye skolebestyrelses forældre er valgt, konstituerer skolebestyrelsen sig med formand og næstformand.  Valget er gældende for et år og nyvalg sker hvert år på mødet i juni.
 2. Udtræder formanden af skolebestyrelsen i utide, konstituerer skolebestyrelsen sig på ny.
 3. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
  Dagsordener, relevante bilag og beslutningsreferat offentliggøres på skolens hjemmeside.
 4. Skolebestyrelsen kan til behandling af særlige spørgsmål indbyde andre til at deltage i møderne.
 5. Hvis et medlem er forhindret i at møde, skal det meddeles sekretærerne (skoleledelsen) forud for mødet og anføres i beslutningsreferatet.
 6. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden.
 7. Formanden fastsætter tid og sted for møderne i samarbejde med de øvrige skolebestyrelsesmedlemmer.
 8. Faste møder planlægges for et ½ år ad gangen. Der afholdes et ordinært møde cirka hver måned.  Formanden kan dog, hvis han/hun skønner, at der ikke foreligger sager af større vigtighed, aflyse et møde, dog således at skolebestyrelsen samles mindst hver anden måned.
 9. Formanden fastsætter sammen med skolelederen dagsordenen for møderne og skolelederen udsender senest 4 hverdage inden mødet pr. mail en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.  Det skal fremgå af dagsordenen, hvilke punkter der er beslutningspunkter, hvilke der skal afgives høringssvar på og hvilke der er til drøftelse/orientering.
 10. Ved mødets afslutning aftales nye punkter til de kommende møder. I referatet noteres sidste frist for optagelse af punkter på dagsordenen for kommende møde (normalt senest 8 dage, før mødet holdes.). Forslag til dagsorden fremsendes som mail til skolelederen med cc til alle medlemmer.
 11. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med forkortet varsel.  I så fald skal formanden forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
 12. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 13. Medlemmerne kan deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.
 14. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
  Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 15. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger.  I referatet anføres endvidere for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.  Referatet udsendes pr. mail til kommentering senest en uge efter mødet. Fristen for kommentarer er ligeledes en uge og kommentarer afgives som ”svar alle” så der opnås en fælles information. Referatet offentliggøres 14 dage efter mødet.
 16. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser.
 17. Skolens ledere er bestyrelsens sekretærer og ordstyrer samt fører under møderne bestyrelsens referat.
 18. Et medlem kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger om en sag, hvori medlemmet er inhabil.  Skolebestyrelsen kan træffe beslutning om at udelukke et medlem fra forhandlingerne i en sag, hvor medlemmet må antage at have en væsentlige personlig interesse.
 19. Formanden er bemyndiget til mellem møderne på skolebestyrelsens vegne at ekspedere almindelige løbende sager, som ikke tåler opsættelse, og som ikke giver anledning til tvivl.  På førstkommende møde refererer formanden de således ekspederede sager.
 20. Ændringer i og tillæg til skolebestyrelsens forretningsorden skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære skolebestyrelsesmøder.
 21. E-mail korrespondance skal så vidt muligt begrænses til informationer, beskeder, udsendelse af dagsorden og referater til kommentering, samt svar på konkrete forespørgsler. Diskussioner og debat henlægges til skolebestyrelsesmøderne. Beskeder sendes til hele skolebestyrelsen.
 22. Fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed og behandling af skolebestyrelsens årsberetning afholdes senest i maj måned.

Princippet er drøftet og godkendt i skolebestyrelsen august 2018.